/ Pradžia

 

Gerb. istorijos mokytojai,

 

     Istorijos vadovėlis 9 (I gimnazijos) klasei dėl keičiamų mokymosi programų planuojamas išleisti 2018 m. antrąjame ketvirtyje.

 

  

 Istorijos vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei dėl keičiamų mokymosi programų planuojamas išleisti 2018 m. antrąjame ketvirtyje.

 

Taip pat ruošiamos istorijos pratybos 8 klasei išleisti 2017 m. rugpjūčio mėn.

 

 
 
 
 
 
Gerb. istorijos mokytojai,
 

     UAB „UGDA “ informuoja, kad jau galite įsigyti istorijos vadovėlį 12 (IV gimnazijos) klasei. Jo kaina 15,20 € (PVM įskaičiuotas).

      Vadovėlio autoriai: istorijos mokytojas ekspertas  Virginijus Navickas  iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos ir humanitarinių mokslų daktaras Artūras Svarauskas iš Lietuvos istorijos instituto.

Vadovėlį recenzavo: istorijos mokytojai ekspertai Izolda Zakarauskienė  ir Andrius Porutis.

 

Vadovėlį galima užsisakyti:

El. paštu: justugda@gmail.com

Mob. tel. nr. : +37068751947

 

 

 


 

 Mokytojo knyga – į pagalbą istorijos mokytojams, dėstantiems 11 klasėje

 

Mokytojo knyga – tai papildoma priemonė istorijos mokytojams, dirbantiems su Domo Boguševičiaus ir Virginijaus Navicko vadovėliu Istorija 11 (III gimnazijos) klasei. Minėtą vadovėlį papildo ir V. Navicko parengtos Istorijos užduotys 11 (III gimnazijos) klasei.

Mokytojo knygoje pateikta:

·      11 klasės išplėstinio ir bendrojo istorijos kursų preliminarūs ilgalaikiai (metų) pamokų planai.

·       vadovėlio struktūros apibūdinimas, šiuolaikinių istoriografijos tendencijų charakteristika ir vadovėlio autorių metodologinės nuostatos;

·       rekomendacijos, kaip diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi;

·       vadovėlį papildančių leidinių ir papildomų mokymo(si) priemonių aprašymai;

·       pamokų organizavimo idėjos ir aktyvūs mokymo(si) metodai, susieti su realiomis mokymosi situacijomis;

·       11 klasės istorijos kurso datų ir asmenybių, kuriuos privalu žinoti brandos egzaminui, sąrašas;

·       trikalbis (lietuvių, lenkų ir rusų kalbų) vadovėlyje vartojamų sudėtingesnių terminų žodynėlis;

·       diagnostiniai testai su atsakymais;

·       kontūriniai žemėlapiai

 

 


Kaina: 5 €

 


 

 

„Langas į Lietuvą“ – leidinys mokslui ir pramogai

 

„Langas į Lietuvą“ yra originali integruotų istorijos ir geografijos užduočių knyga, skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Leidinys  padeda interaktyviai pažinti populiarius mokyklinių išvykų maršrutus: Kauną, Panemunių regioninį parką ir Kėdainius.

Autoriai siūlo mokytojams originalų mokymosi metodą – orientacines pažintines komandines varžybas. Metodą jau išbandė daugiau nei 700 Lietuvos mokinių! Siūloma veikla padeda mokinius motyvuoti mokslo metų pradžioje, apibendrinti įgytas žinias ir gebėjimus metų pabaigoje ar baigus kurso dalį.

Sąsiuvinį sudaro keturios integruotos užduotys, kurias atliekant reikia istorijos, geografijos, menų ir gamtos mokslų žinių bei gebėjimų. Mokiniams siūloma darbuotis susiskirsčius į komandas, todėl ugdomi bendradarbiavimo įgūdžiai. Varžybose informacijos paieškai leidžiama naudotis technologijomis, turinčiomis interneto prieigą, todėl dalyviai mokosi prasmingai taikyti IKT. Komandoms pateikiamos užduotys yra keturių tipų: 1) reikalaujančios atrasti užšifruotus objektus, jų detales arba apibūdintus asmenis; 2) prašančios nusifotografuoti prie atpažintų objektų; 3) raginančios pateikti glaustus atsakymus į pateiktus klausimus; 4) įpareigojančios atlikti praktines geografinių skaičiavimų, kontūrinių žemėlapių pildymo ir kitas užduotis.

Leidinys padeda socialinių disciplinų mokytojams suderinti bendrosiose programose aprašytu tris ugdymo proceso elementus:

·         bendrųjų kompetencijų ugdymą;

·         netradicinių ugdymo erdvių naudojimą;

·         tarpdalykinę integraciją.

Autoriai viliasi, kad mokiniams, mokytojams ir visiems smalsuoliams, norintiems neįprasta forma pažinti žinomus ar dar visiškai neatrastus objektus, šis interaktyvių užduočių sąsiuvinis taps langu į Lietuvą.

       
 

 

Kaina: 4 €

 


 

 

Gerb. istorijos mokytojai,

 

     UAB „UGDA“ Jus informuoja, kad vadovėlį jau galite įsigyti. Vadovėlio kaina 16 € (PVM įskaičiuotas).

     Vadovėlio autoriai yra mokytojai ekspertai Domas Boguševičius iš KTU gimnazijos ir Virginijus Navickas iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos.

 

   

*Norėdami susipažinti su vadovėlio turiniu ir sandara spauskite čia.

 

Vadovėlį užsisakyti galite

El. paštu: justugda@gmail.com

Telefonu: +370 (687) 51 947

 

      UAB „UGDA“ dėkinga vadovėlio recenzentams - humanitarinių mokslų daktarei, istorijos mokytojai ekspertei Nelei Kostinienei ir istorijos mokytojui ekspertui Andriui Poručiui. Žemiau pateiktos minėtų recenzentų trumpos recenzijų ištraukos.

       „Vadovėlis parengtas reprezentatyviai, jis vizualus, tekstas ir iliustracijos sukomponuotos inovatyviai ir patraukliai. Parašytas aiškiai, logiškai, intelektualiai bei visiškai pritaikytas amžiaus tarpsniui.“

        „Užduotys formuoja kūrybišką darbą, moko kritiškai mąstyti, padeda kaupti žinias, orientuoja š tai, kad mokinys suvoktų praeities įvykių pasekmes šiandienai, moko spręsti problemas, sudaro galimybes įsivertinti savo žinias.“

        „Rašydami vadovėlį autoriai vadovavosi Lietuvos Viduriniojo ugdymo bendrąja programa, tačiau atsižvelgė ir į Istorijos brandos egzamino programoje esančius reikalavimus. Tenka pastebėti, kad šis vadovėlis yra būtent viduriniojo ugdymo koncentrui skirtas istorijos leidinys, parengtas pagal vidurinės mokyklos programą, t.y. rašydami jį autoriai negudravo, bandydami atkartoti ir priminti mokiniams pagrindinės mokyklos istorijos kurso medžiagą, o kaip ir nurodoma viduriniojo ugdymo programoje, siekė atskleisti vieną svarbiausių istorijos teminių sričių - visuomenės istoriją. Šiuo požiūriu - tai vienas pirmųjų rimtų bandymų turinio tematika iš esmės konceptualiai atskirti pagrindinės ir vidurinės mokyklos istorijos kursus.“

       „Vadovėlio struktūra logiška, lengvai suvokiama ir puikiai vizuolizuota po „Autorių žodžio“ sekančiame „Vadovėlio sandaros“ paaiškinkime. Peržiūrėjus šią autorių pateiktą informaciją, mokiniams tikrai neturėtų kilti papildomų klausimų apie tai, kaip dirbti su šiuo istorijos vadovėliu, nes viskas paaiškinta (ir iliustruota) paprastai, logiškai ir suprantamai.“

     „Užduotys savo turiniu ir įvairove neabejotinai yra vienas solidžiausių šio vadovėlio komponentų. Jos yra gana įvairios: skirtos žinių ir gebėjimų įtvirtinimui, plėtojimui, kartojimui, kūrybiškumui ir vertybiniam pasaulio suvokimui. Didele dalimi atvejų užduotys reikalauja mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų - taikymo, analizės, sintezės ir vertinimo. Nemaža dalis klausimų ir užduočių formuluočių pradedama Viduriniojo ugdymo programoje apibrėžtais aukštesniuosius mąstymo gebėjimus nusakančiais raktiniais žodžiais: „įrodykite“, „pagrįskite“, „palyginkite“, „susiekite“, „sukurkite“, „įvertinkite“, „padarykite išvadas“ ir kt.“

 

UAB „UGDA“ direktorius Justinas Babeckas.